SOIZ News

Ostatni nabór w PSM na dwa kierunki!

PSM małyPSM w Cieszynie od kilku lat prowadzi edukację na kierunkach medyczno-społecznych b e z p ł a t n i e. Obecnie PSM ogłasza po raz ostatni nabór na kierunki tj. opiekunka dziecięca i asystentka stomatologiczna zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Kształcenie na kierunku o p i e k u n k a  d z i e c i ę c a przygotowuje do profesjonalnej opieki nad małymi dziećmi. W trakcie nauki słuchacze zdobywają umiejętności dotyczące rozwoju, anatomii i fizjologii dziecka, medycyny zapobiegawczej, pielęgnowania i wychowania dziecka, zabaw, zajęć muzycznych, plastycznych, i technicznych.
Absolwenci mogą pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu, w żłobkach, przedszkolach, domach opieki. Mogą również pracować w hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi.

Natomiast a s y s t e n t k a  s t o m a t o l o g i c z n a to przedstawiciel średniego personelu medycznego. Praca asystentki stomatologicznej polega na przygotowaniu pacjenta do zabiegu oraz asystowaniu lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Asystentka stomatologiczna, odpowiada także za stanowisko pracy lekarza stomatologa. Absolwenci mogą podjąć pracę w gabinetach stomatologicznych prywatnych czy publicznych.

Od semestru zimowego szkoła uruchamia również kształcenie na kierunku t e c h n i k  s t e r y l i z a c j i  m e d y c z n e j. Jest to nowy zawód medyczny, który powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

Nauka w Publicznym Studium Medycznym jest bezpłatna przez cały cykl kształcenia. Absolwenci w/w kierunków przystępują do egzaminów zawodowych i otrzymują dyplom danej specjalności oraz certyfikat uprawniający do pracy na terenie Unii Europejskiej.
Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 33/851 46 88 lub na stronie internetowej: www.soiz.pl.
Nabór prowadzimy do 20 stycznia 2016 r. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

baner kampania społeczna 

unia

rodo

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2020 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

email: sekretariat@soiz.pl

Więcej...