ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Zawód: ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ


Podbudowa: szkoła średnia

Cykl kształcenia

 • nauka w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej trwa 1 rok ( 2 semestry)
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym
 • organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu asystenta osoby niepełnosprawnej bez ograniczeń wieku , przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy.

W tym zawodzie wyodrebniono jedną kwalifikację:

Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej.

 

Absolwenci kierunku ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie tytuł ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.

SOIZ jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (EUROPASS)  honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej

Charakterystyka zawodu: asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej aktywnie włącza się w system rodziny osoby niepełnosprawnej, instytucji społecznych oraz w system prawa stwarzając w miarę możliwości optymalne warunki rozwoju osoby niepełnosprawnej. Prowadzi również rehabilitację środowiskową której założeniem jest świadczenie usług osobom niepełnosprawnym w najbliższym środowisku. Program rehabilitacji społecznej i medycznej oferowany przez asystenta osoby niepełnosprawnej dotyczy potrzeb zdrowotnych, psychicznych, zawodowych, społecznych i kulturalnych osoby niepełnosprawnej

Do zadań asystenta osoby niepełnosprawnej należy:

 1. współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej
 2. doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem
 3. diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych, itp)
 4. pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biopsychospołecznych
 5. planowanie, kontrolowanie, ocenianie indywidualnego programu, planu pomocy osobie niepełnosprawnej
 6. włączanie osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne

Możliwości zatrudnienia:

Po uzyskaniu tytułu zawodowego Asystenta osoby niepełnosprawnej można podjąć pracę w :

 • ośrodkach i domach pomocy społecznej
 • środowiskowych domach samopomocy
 • klubach samopomocy
 • ośrodkach wsparcia
 • świetlicach terapeutycznych
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych
 • prywatnych praktykach pracy socjalnej
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej mających kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • placówkach poradnictwa rodzinnego
 • szpitalach specjalistycznych
 • jednostkach samorządu terytorialnego

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki.
 • podstawy anatomii, fizjologii i patologii.
 • podstawy pedagogiki specjalnej.
 • podstawy prawa i ekonomii.
 • polityka społeczna.
 • wybrane zagadnienia z teorii i metod pracy socjalnej.
 • asystowanie osobie niepełnosprawnej w kompleksowej rehabilitacji.
 • promocja zdrowia i profilaktyka.
 • zajęcia praktyczne.

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do PUBLICZNEGO STUDIUM MEDYCZNEGO  (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej- forlmularze)
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
 • zaświadczenie lekarskie
 • 2 zdjęcia.

 

 

banerek 30 lat bok lewy

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...