OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Zawód: OPIEKUNKA DZIECIĘCA


Podbudowa: szkoła średnia

Cykl kształcenia

 • nauka w zawodzie opiekunka dziecięca trwa 2 lata (4 semestry)
 • zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym - dni zajęć zostaną podane po zatwierdzeniu planu zajęć na dany semestr
 • organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu opiekunki dziecięcej bez ograniczeń wieku , przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy.

W tym zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację:

MS.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka. 

Absolwenci kierunku OPIEKUNKA DZIECIĘCA otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe prawo wykonywania w/w zawodu.

SOIZ jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (EUROPASS)  honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej

Charakterystyka zawodu: opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca zajmuje się dziećmi w wieku 0-4 lat, pielęgnuje je, wychowuje, dba o ich prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo. Jej zadaniem jest nawiązywanie kontaktu werbalnego i pozawerbalnego, w szczególności nawiązanie i utrzymanie kontaktu uczuciowego z każdym dzieckiem powierzonym jej opiece.

Do zadań opiekunki dziecięcej należy:

 • poznawanie indywidualnych właściwości i tempa rozwoju dziecka.
 • kształtowanie właściwej aktywności i samodzielności dziecka w czynnościach codziennych i zabawie oraz pozytywnych cech jego charakteru.
 • wypracowywanie u dzieci społeczno-pożytecznych przyzwyczajeń i nawyków.
 • zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych i psychospołecznych powierzonych jej opiece dzieci.
 • wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych (kąpanie, mycie, przewijanie, wycieranie, czesanie).
 • utrwalanie u dziecka nawyków higienicznych
 • czuwanie nad prawidłowym odżywianiem dzieci – karmienie lub pomoc przy spożywaniu posiłków.
 • prowadzenie z dziećmi zabaw ogólnorozwojowych i stymulujących rozwój.
 • organizowanie zabaw i spacerów na świeżym powietrzu.
 • zaopatrywanie dzieci w odpowiednie do wieku zabawki i pomoce do zajęć.
 • dbanie o wystrój i higienę pomieszczeń, w których przebywają dzieci.
 • obserwowanie stanu zdrowia dzieci. Stara się zapobiegać zachorowaniom i rozprzestrzenianiu się chorób w grupie dzieci.
 • udzielanie pierwszej pomocy w razie potrzeby

Omówione powyżej zadania i czynności robocze w całości są realizowane przez opiekunki dziecięce na tych stanowiskach pracy, gdzie powierzone ich opiece dzieci nie mają kontaktów ze środowiskiem rodzinnym lub kontakt ten jest znacznie ograniczony. W domach małego dziecka, w szpitalach, sanatoriach i żłobkach tygodniowych, opiekunki dziecięce zastępują dzieciom najbliższych, przejmując na siebie całą odpowiedzialność za opiekę nad nimi, pielęgnację i wychowanie.

Możliwości zatrudnienia:

Po uzyskaniu tytułu zawodowego opiekunki dziecięcej można podjąć pracę w :

 • żłobkach
 • przedszkolach;
 • domach małego dziecka;
 • sanatoriach;
 • dziecięcych oddziałach szpitalnych;
 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • środowisku domowym dziecka.
 • w charakterze Au-pair ("baby sitter") w agencjach opieki nad dziećmi na terenie Europy.

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • medycyna zapobiegawcza
 • anatomia i fizjologia dziecka
 • psychologia z elementami pedagogiki i socjologii
 • pielęgnowanie dziecka
 • wychowanie dziecka
 • wychowanie techniczne
 • wychowanie plastyczne
 • wychowanie muzyczne
 • literatura dziecięca
 • zajęcia praktyczne
 • praktyka zawodowa

WYMAGANE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do PUBLICZNEGO STUDIUM MEDYCZNEGO  (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej - formularze),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
 • zaświadczenie lekarskie
 • 2 zdjęcia.

banerek 30 lat bok lewy

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...