OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Zawód: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA


Podbudowa: szkoła średnia

Cykl kształcenia 

 • nauka w zawodzie opiekunka środowiskowa trwa 1 rok ( 2 semestry)
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym
 • organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu  opiekunki środowiskowej bez ograniczeń wieku , przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy.

W tym zawodzie wyodrebniono jedną kwalifikację:

Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych.

 

Absolwenci kierunku opiekunka środowiskowa otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe prawo wykonywania w/w zawodu.

SOIZ jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (EUROPASS)  honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej

Charakterystyka zawodu: opiekunka środowiskowa

Dotychczas rolę opiekunek spełniały opiekunki domowe wywodzące się spośród niepracujących kobiet bez przygotowania zawodowego.
Dzisiejsza opiekunka środowiskowa musi posiadać wiedzę teoretyczna i praktyczną niezbędną do pełnienia roli osoby pierwszego kontaktu z ludźmi niepełnosprawnymi, samotnymi, nieradzącymi sobie w codziennym życiu.

Do zadań opiekuna środowiskowego należy:

 1. pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych (robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie),
 2. pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych
 3. udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego,
 4. mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie jego zainteresowań,
 5. aktywizowanie podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej,
 6. doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego,
 7. kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego,
 8. inicjowanie pozytywnych relacji międzyludzkich w najbliższym otoczeniu podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodziny.

Możliwości zatrudnienia: 

Po uzyskaniu tytułu zawodowego opiekuna środowiskowego można podjąć pracę w :

· miejskich ośrodkach pomocy społecznej

· domach pogodnej starości

· środowiskach domowych podopiecznych

· domach dla przewlekle chorych

· domach samotnej Matki

 

Opiekunowie środowiskowi mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • elementy pedagogiki społecznej i opiekuńczej
 • elementy pedagogiki specjalnej
 • wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej
 • wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej
 • podstawy psychopatologii
 • polityka społeczna państwa z elementami i org. pomocy społecznej
 • wybrane zagadnienia z metodyki pracy z ludźmi niepełnosprawnymi
 • problemy i kwestie społeczne oraz sposoby ich rozwiązywania
 • podstawy prawa
 • wybrane elementy organizacji i zarządzania
 • pierwsza pomoc
 • zagadnienia higieny osobistej i najbliższego środowiska
 • metodyka organizacji czasu wolnego
 • wychowanie fizyczne z elementami samoobrony
 • język migowy
 • wybrane umiejętności interpersonalne
 • podstawy prawa i ekonomiki

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do PUBLICZNEGO STUDIUM MEDYCZNEGO  (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej- formularze),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
 • zaświadczenie lekarskie
 • 2 zdjęcia.

 

 

banerek 30 lat bok lewy

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...