TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Zawód: TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Podbudowa: szkoła średnia

Cykl kształcenia

 • nauka w zawodzie terapeuta zajęciowy trwa 2 lata (4 semestry)  
 • organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu terapeuty zajęciowego bez ograniczeń wieku , przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy.

W tym zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację:

MS.09. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej.

Absolwenci kierunku terapeuta zajęciowy otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz tyuł TERAPEUTA ZAJĘCIOWY.

SOIZ jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (EUROPASS)  honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej

Terapeuta zajęciowy - osoba, która prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa.

Terapeuta zajęciowy w ramach swojego zawodu może wykonywać poniższe czynności:

 1. oceniać sytuację społeczną chorych;
 2. określać wpływ środowiska społecznego na osoby niepełnosprawne;
 3. określać procesy chorobowe prowadzące do chorób przewlekłych;
 4. planować i prowadzić pracę indywidualną i grupową;
 5. motywować osoby niepełnosprawne do udziału w leczeniu i rehabilitacji;
 6. rozwiązywać trudne sytuacje społeczne;
 7. projektować, organizować i prowadzić pracownię terapii zajęciowej;
 8. wykorzystywać w pracy z podopiecznymi metody i formy terapii zajęciowej;
 9. organizować w ramach terapii imprezy towarzyskie, zajęcia sportowe, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne;
 10. uczyć podopiecznych wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych;
 11. motywować podopiecznych do udziału w terapii indywidualnej i grupowej;
 12. tworzyć klimat i atmosferę do pracy twórczej w grupie podopiecznych;
 13. dobierać pracę według wieku, stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjentów;
 14. projektować i modyfikować środowisko materialne do rodzaju niepełnosprawności i potrzeb podopiecznego lub pacjenta;
 15. promować zdrowy styl życia;
 16. prowadzić dokumentację terapeutyczną;
 17. współpracować z członkami zespołu terapeutycznego i rehabilitacyjnego w zakresie planowania i realizacji terapii zajęciowej;
 18. korelować działania terapeutyczne z działaniami leczniczo - rehabilitacyjnymi;
 19. udzielać pierwszej pomocy;
 20. przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 21. racjonalnie gospodarować materiałami i sprzętem używanym w terapii zajęciowej;
 22. korzystać z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;

Możliwości zatrudnienia:

Po uzyskaniu tytułu zawodowego terapeuty zajęciowego można podjąć pracę w:

 • w oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych
 • psychiatrycznych oddziałach dziennych
 • sanatoriach
 • warsztatach terapii zajęciowej
 • zakładach pomocy społecznej
 • dziennych domach pomocy społecznej
 • klubach seniora
 • środowiskowych domach pomocy społecznej
 • świetlicach terapeutycznych
 • hospicjach
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
 • szkołach specjalnych

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • anatomia z fizjologią
 • patologia z klinicznym zarysem chorób
 • rehabilitacja
 • terapia zajęciowa
 • socjologia
 • psychologia
 • pedagogika
 • zajęcia praktyczne
 • podstawy prawa i ekonomii

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do PUBLICZNEGO STUDIUM MEDYCZNEGO  (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej - formularze),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
 • zaświadczenie lekarskie
 • 2 zdjęcia.

banerek 30 lat bok lewy

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...