TECHNIK ADMINISTRACJI

Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI 

Podbudowa: szkoła średnia

Cykl kształcenia

·         nauka w zawodzie technik administracji (4 semestry)

·         zajęcia odbywają się w systemie zaocznym

·         organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu technika administracji bez ograniczeń wieku, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy.

 

W tym zawodzie została wyodrębniona kwalifikacja:

A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji. 

 

Po zdaniu egzaminu z tej kwalifikacji w zawodzie i po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej i dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TECHNIK ADMINISTRACJI.

SOIZ jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (EUROPASS)  honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej.

TECHNIK ADMINISTRACJI

Technik administracji  jest osobą odpowiedzialną w firmie/instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową.Technik administracji  redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

WYBRANE PRZEDMIOTY:

Język obcy w administracji

Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

Podstawy prawa cywilnego

Podstawy prawa pracy

Podstawy prawa administracyjnego

Podstawy finansów publicznych

Wykonywanie prac biurowych

Perspektywy pracy:

Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej  i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych i innych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

·         Podanie o przyjęcie do szkoły (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej- formularze),

·         świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)

·         zaświadczenie lekarskie

·         2 zdjęcia.

banerek 30 lat bok lewy

baner kampania społeczna 

unia

wytyczne logo ok

innowacyjna szkoła

SOIZ TV

soiztv

2022 tarcze

 

baner vulcan

facebook

  

twitter

 

instagram

Galeria

Dzwonki

  Lekcje Przerwy     Lekcje Przerwy
1 8.00-8.45 5 minut   5 11.35-12.20 5 minut
2 8.50-9.35 10 minut   6 12.25-13.10 5 minut
3 9.45-10.30 5 minut   7 13.15-14.00 5 minut
4 10.35-11.20 15 minut   8 14.05-14.50  

 

 

Skontaktuj się z Nami

ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn

tel./fax. 33 851 46 88, tel 33 482 78 82

 

Więcej...