Technik Administracji

Czas nauki

2 lata

(4 semestry)
Tryb nauczania

Zaoczny

Czesne

300

Uzyskane dokumenty

Dyplom oraz świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Kod zawodu

334306

Nazwa kwalifikacji

EKA.01

Obsługa klienta w jednostkach administracji.

Technik Administracji

Podbudowa: Szkoła średnia, nie jest wymagana matura

Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu  państwowego egzaminu zawodowego  prawo wykonywania w/w zawodu i dyplom TECHNIKA.

SOIZ jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (EUROPASS)  honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej.

TECHNIK ADMINISTRACJI:

Technik administracji  jest osobą odpowiedzialną w firmie/instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową.Technik administracji  redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Wybrane przedmioty:

 • Język obcy w administracji
 • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy finansów publicznych
 • Wykonywanie prac biurowych

Perspektywy pracy:

Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej  i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych i innych. 

WYMAGANE DOKUMENTY :

świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)

 • podanie o przyjęcie do PUBLICZNEGO STUDIUM MEDYCZNEGO (FORMULARZ ONLINE lub do pobrania w sekretariacie szkoły),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy
 • 1 zdjęcie

KILKA WAŻNYCH INFORMACJI

Ilość semestrów

4

Godziny praktyk

140

Ilość godzin zajęć

700

Cena za miesiąc

300

Wypełnij i złóż formularz zgłoszeniowy