Technik Analityk

Czas nauki

5 lat

Tryb nauczania

dzienny

Czesne

360

Uzyskane dokumenty

Świadectwo oraz dyplom

zawodowy, suplement w języku polskim i angielskim
Kod zawodu

311103

Nazwa kwalifikacji

CHM.03 i CHM.04

Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych. Wykonywanie badań analitycznych

Technik Analityk

Podbudowa: szkoła podstawowa

FILMIK

Współpraca z pracodawcami: LABORATORIA ANALITYCZO-CHEMICZNE

Patronat: AKADEMIA WSB

ROZSZERZENIE: CHEMIA, JEZYK ANGIELSKI

SPECJALIZACJA: KRYMINALISTYKA / KOSMETOLOGIA

Technik analityk to nowoczesny oraz spełniający wymagania rynku pracy zawód. Nabiera nowego znaczenia w związku z coraz to większą dbałością o sprawy związane z jakością surowców, wyrobów gotowych oraz ekologią i ochroną środowiska.

 

 

 

Technik analityk to osoba, która zarówno pobiera próbki, przygotowuje je do badań jak i wykonuje analizy wykorzystując do tego współczesne metody analityczne. Korzysta ze sprzętu i aparatury laboratoryjnej i odczynników chemicznych.

TECHNIK ANALITYK jest zawodem deficytowym i  jest poszukiwany na rynku pracy.

 

Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego i zawodowego. 

OPRÓCZ PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

 • Obliczenia chemiczne
 • Zastosowanie komputerów
 • Chemia fizyczna
 • Bioanalityka z toksykologią
 • Procesy technologiczne
 • Zasady pracy w laboratorium

TECHNIK ANALITYK POTRAFI :

 • przygotowywać sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne do badań analitycznych;

 • pobierać i przygotowywać próbki do badań analitycznych;

 • wykonywać badania analityczne surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;

 • wykonywać badania bioanalityczne i środowiskowe

 • opracowywać wyniki analiz z uwzględnieniem interpretacji statystycznej

 

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:

 • laboratoria przemysłowe (kontrole procesów technologicznych, analizy surowców i produktów, wprowadzanie nowych technik i metod)

 • laboratoria środowiskowe (analizy wód, gleb, atmosfery, monitoring zanieczyszczeń)

 • laboratoria kliniczne, medyczne, farmaceutyczne (analizy ambulatoryjne, diagnostyczne)

 •  przemysł spożywczy (analiza produktów spożywczych)

 • przemysł rolniczy (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych)

 • praca naukowo-badawczyca

 • kryminalistyka

 • toksykologia

 • pracuja dla potrzeb archeologii, geologii, historii i in.

Po ukończeniu nauki możesz podjąć studia wyższe na kierunkach:

 • chemia

 • technologia chemiczna

 • ochrona środowiska

 • farmacja

 • medycyna

 • analityka medyczna i kryminalistyczna

 • towaroznawstwo

 • kosmetologia

 • biotechnologia

 • biochemia

 • ratownictwo medyczne

 • inne, niekoniecznie pokrewne

KILKA WAŻNYCH INFORMACJI

Ilość semestrów

10

Godziny praktyk

280

Ilość godzin zajęć

5160

Cena za miesiąc

300