Zasady rekrutacji

Maksymalnie  absolwent szkoły podstawowej  w rekrutacji do szkoły może uzyskać 200 pkt.

Absolwent  szkoły podstawowej może uzyskać maksymalnie 100 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, w tym:

  • 72 pkt. za oceny z wybranych 4 przedmiotów
  • 7 pkt. za świadectwo z wyróżnieniem
  • 18 pkt. za szczególne osiągnięcia
  • 3 pkt. za aktywność społeczną

oraz 100 punktów za wynik egzaminu ósmoklasisty.   

Przy rekrutacji do w/w typów szkół brana będzie pod uwagę punktacja z następujących przedmiotów:

  • JĘZYK POLSKI
  • MATEMATYKA
  • JĘZYK OBCY 

oraz dodatkowo jeden z podanych przedmiotów

dla zawodu: TECHNIK LOGISTYK/TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI/TECHNIK REKLAMY - geografia/historia/informatyka/WOS

dla zawodu: TECHNIK ANALITYK - biologia/chemia

 


SZCZEGÓŁOWE ZASADY PUNKTACJI ZA 
ŚWIADECTWO  ÓSMOKLASISTY


OCENA UZYSKANA NA ŚWIADECTWIE

( język polski, matematyka, język obcy oraz 1 przedmiot dodatkowy)

PUNKTACJA
celujący 18
bardzo dobry 17
dobry 14
dostateczny 8
dopuszczający 2
świadectwo ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7
szczególne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach max. 18
aktywność społeczna, wolontariat 3

 

 

 

ZASADY PRZELICZANIA NA PUNKTY WYNIKÓW ZA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

PRZEDMIOT ZA KAŻDY % MAX. ILOŚĆ PUNKTÓW
język polski 0,35 pkt 35
matematyka 0,35 pkt 35
język obcy nowożytny 0,30 pkt 30 
                                                                     maksymalnie 100 pkt
UWAGA ! Wymagana ocena z zachowania minimum poprawna.