Teminarz naboru

TERMINY REKRUTACJI DO SOIZ

SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W ELEKTRONICZNYM NABORZE

od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. 

 • termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - wydruk z elektronicznego naboru 

 

od 23 czerwca do 12 lipca 2023 r. 

 •  uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

 

18 lipca 2023 r.  

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych do szkoły.

Komisja rekrutacyjna ostatecznie przyjmuje kandydata do szkoły, jeśli zakwalifikowany kandydat złożył wymagane dokumenty oraz wpłaci wpisowe do 24.07.2023.

 

od 18 lipca do 25 lipca 2023 r. do godz. 15.00

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły. Rodzic ucznia składa następujące dokumenty: 

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie od lekarza  o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie,
 • kartę zdrowia 

      oraz 

 • wpłata wpisowego w terminie do 24.07.2023r.

 

26 lipca 2023 r. do godz. 14.00

 • podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów lub informację o liczbie wolnych miejsc oraz minimalną liczbę punków, która uprawnia do przyjęcia.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia od lekarza rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r. Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

 

od 27 lipca 2023 trwa nabór uzupełniający