Teminarz naboru

TERMINY REKRUTACJI DO SOIZ

SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W ELEKTRONICZNYM NABORZE

 

od 13 maja do 17 czerwca 2024 r.

  • termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - wydruk z elektronicznego naboru 

 

od 21 czerwca do 5 lipca 2024 r. 

  •  uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

 

12 lipca 2024 r.  

  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych do szkoły.

 

od 12 lipca do 18 lipca 2024 r. do godz. 15.00

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły. Rodzic ucznia składa następujące dokumenty: 

  • - oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  •         -  oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • 2 zdjęcia,
  •                                                    -  zaświadczenie od lekarza  o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie,
  •    kartę zdrowia
  •   - wpłata wpisowego w terminie do 17.07.2024r.

Komisja rekrutacyjna ostatecznie przyjmuje kandydata do szkoły, jeśli zakwalifikowany kandydat złożył wymagane dokumenty oraz wpłacił wpisowe do 17.07.2024.

 

19 lipca 2024 r. do godz. 14.00

·         podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów lub informację o liczbie wolnych miejsc oraz minimalną liczbę punków, która uprawnia do przyjęcia.

·         W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia od lekarza rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 7 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r. Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

 

od 19 lipca 2023 do 8.08.2024 trwa nabór uzupełniający