Technik logistyk

Czas nauki

5 lat

Tryb nauczania

dzienny

Czesne

360

Uzyskane dokumenty

Świadectwo oraz dyplom

zawodowy, suplement w języku polskim i angielskim
Kod zawodu

333107

Nazwa kwalifikacji

SPL.01 i SPL.04

Obsługa magazynów. Organizacja transportu

Technik logistyk

Podbudowa: szkoła podstawowa

Współpraca z pracodawcami - patronat FIRMA ZREMBUD

ROZSZERZENIE: JĘZYK ANGIELSKI, GEOGRAFIA

Zajęcia dodatkowe:  zajęcia wojskowe w zależności od zainteresowania uczniów.

TECHNIK LOGISTYK jest jednym z najnowocześniejszych i dobrze płatnych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym. Głównymi partnerami dla logistyków są wojsko, policja, przemysł, budownictwo, handel, transport, telekomunikacja.

Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług logistycznych związanych z transportem lotniczym, drogowym, kolejowym, magazynowaniem, spedycją i przepływem towarów.

 

W klasie piątej uczniowie zdobywają specjalizację ZARZĄDZANIE FIRMĄ!

Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego i zawodowego. 

OPRÓCZ PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDMIOTY ZAWODOWE:  

 • Podstawy logistyki
 • Gospodarka zapasami
 • Praconia prac magazynowych
 • Obsługa klientów i kontrahentów
 • Planowanie procesów transportowych
 • Organizowanie procesów transportowych
 • Dokumentowanie i realizacja procesó transportowych
 • Języki obce w logistyce

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

 • przedsiębiorstwa logistyczne, handlowe, spedycyjne
 •  stanowisko koordynatora zaopatrzenia i zbytu, spedycji, przedstawiciele handlowi
 • stanowisko specjalisty do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów
 •  obsługa klientów 
 •  zarządzanie centrum dystrybucyjnym
 •  administrator taboru
 • organizator transportu
 • centra logistyczne portów morskich, lotniczych, 
 • firmy magazynowe
 • każda firma, która oferuje przepływ towarów
 • sektor prywatny

Po ukończeniu nauki w Technikum uczeń może podjąć studia wyższe na dowolnie wybranej przez siebie uczelni.

KILKA WAŻNYCH INFORMACJI

Ilość semestrów

10

Godziny praktyk

280

Ilość godzin zajęć

5160

Cena za miesiąc

300